Om

Om oss

Vårt grundläggande värde bygger på tre centrala principer: strategi, tid och tålamod. Oavsett om det handlar om att utveckla strategier för ditt barn eller hantera myndighetsprocesser, är tålamod och tid avgörande faktorer och vi besitter den nödvändiga kunskapen för att hjälpa dig formulera de rätta strategierna.


Anpassat Stöds verksamhet bygger på över 20 års erfarenhet av att navigera LSS-systemet. Initiativtagaren Camilla Norberg Hansen har som förälder till ett barn med autism, själv ställts inför utmaningen att balansera föräldraskapet och arbetslivet, med att se till att hennes barn får det stöd och den nödvändiga vård hen är i behov av. I sin strävan efter att ge sitt barn en god livskvalitet har Camilla under 20 år förvärvat sig kunskap och förståelse för lagstiftningen och omsatt kunskapen i praktiken. För att bidra till ökad egenmakt och jämlikhet inför systemet använder hon nu sin kunskap och långa erfarenhet för att hjälpa andra.

Vad vi vill åstadkomma

I LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) står det att ”Man ska få insatser bara när man själv begär det”. Det innebär i praktiken att individen själv, eller dess anhöriga, måste vara medvetna om sina rättigheter och tillgängliga insatser.

LSS-systemet är dock svårnavigerat och det kan vara svårt att förstå de komplexa förfarandena och regelverken inom LSS om man inte har tillräcklig information. Utan kunskap om de tillgängliga stödinsatser som finns riskerar man att bli mer sårbar för negativa hälso- och livskvalitetseffekter som kan uppstå på grund av sin funktionsnedsättning. Det kan även leda till att anhöriga behöver ta på sig en större börda för att själva tillhandahålla stöd och nödvändiga vård.

Faktum är att en familj som har ett barn med funktionsnedsättning lägger ca 10 – 20 timmar i veckan på att samordna ansökningar och insatser från kommun, landsting och försäkringskassa. Risken för sjukskrivning är högre än för andra familjer; 48 procent av föräldrarna har någon gång varit sjukskrivna och 27 procent har gått ner i arbetstid eller bytt arbete för att orka med sin livssituation.*

På Anpassat Stöd vill vi sprida kunskap om LSS och tillgängliga stödinsatser för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar och deras familjer kan dra nytta av de rättigheter och resurser som är avsedda för dem enligt lagstiftningen. Med ökad kunskap och egenmakt kan var och en själv påverka sin situation, förbättra sin livskvalitet samt möjliggöra ökad självständighet.

*Petrén, H., & Jansson, E. (2008). Årsrapport 2008 | RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Men dom har det ju fåt det så bra!? Rapport om hur föräldrar till barn med funktionsnedsättningar upplever samhällets stöd. RBU.